ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο  Τεχνικός  –  Συντηρητής  Εγκαταστάσεων  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  εργάζεται  κάτω  από  την  επίβλεψη  / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).

Προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε τεχνικές εγκαταστάσεις όπως :

Eγκαταστάσεις  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, την εγκατάσταση  του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  τα  Φωτοβολταϊκά  Συστήματα  σε  μπαταρίες,  ώστε  να  μπορεί  να  γίνει μελλοντική χρήση.

Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες  για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση της.

Μελετά τεχνικά και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.

Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση.

Τέλος, μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού.

Τομείς απασχόλησης

Οι τομείς απασχόλησης είναι στους Κλάδους της Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ιδιωτικές και δημόσιες) σε Βιομηχανίες και ειδικότερα στην Παραγωγή «προϊόντων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.]. Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  (και  αποθήκευσης)  τόσο  για  βιομηχανικές  εφαρμογές  όσο  και  σε  οικιακές εφαρμογές.  Επίσης  μπορούν  να  απασχοληθούν  ως  Τεχνικοί  –  Συντηρητές  εγκαταστάσεων  Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι  απόφοιτοι  της  ειδικότητας  «Τεχνικός  Εγκαταστάσεων  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας»  απασχολούνται  ως ελεύθεροι  επαγγελματίες,  σε  θέσεις  στη  βιομηχανία,  σε  γραφεία  μελετών,  σε  εταιρείες  κατασκευής  έργων  ή συντήρησης  μηχανολογικού  ή  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  σε  επιχειρήσεις  εμπορίας  εξοπλισμού  ενεργειακής τεχνολογίας,  σε  επιχειρήσεις  κοινής  ωφέλειας,  σε  υπηρεσίες  του  δημοσίου,  σε  οργανισμούς,  σε  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας   » των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ηλεκτροτεχνία

Αναλογικά ηλεκτρονικά

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Μηχανολογία

Ηλεκτρολογία

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλογικά ηλεκτρονικά

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Ηλεκτρολογία

Μετρήσεις – αισθητήρια

Σχέδιο

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις

Βιομηχανικά ηλεκτρονικά

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ηλεκτρική κίνηση

Πράσινη εγκατάσταση

Ενεργειακή οικονομία

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 

Οδηγός σπουδών

Πληροφορίες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 06/03/2019
Διάρκεια 4 εξάμηνα
Μεγ. Αριθμός συμμετεχόντων -
Ωράριο -