ΠΡΟΦΙΛ

Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο έλαβε άδεια λειτουργίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3493/05.10.2017.

Είναι  ενταγμένο στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ.

Διέπεται αφενός από τους Κανονισμούς της Επιχείρησης  και αφετέρου από το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται  στη  Γενική  Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Όραμα

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο φιλοδοξεί, βασιζόμενο στις εμπειρίες της ΔΕΗ, στην τεχνογνωσία του Ανθρώπινου Δυναμικού της και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να καταστεί ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Αποστολή

Η  παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης, αποδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στους σπουδαστές του, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Αξίες του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο

Υπηρετούμε τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας. Και αυτό εκφράζεται και επιβεβαιώνεται τόσο από τη στάση μας όσο και από τα συστήματα και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μας.

Στο επίκεντρο της Επιχείρησής μας είναι ο άνθρωπος: εκπαιδευόμενος, εργαζόμενος, εκπαιδευτής, συνεργάτης. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον σημαντικό του ρόλο σε όλο το φάσμα των δράσεών μας.

Έχουμε επίγνωση του περιβάλλοντος που λειτουργούμε. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, συνομιλούμε, προσφέρουμε.

Με γνώμονα το ισχυρό όνομα της ΔΕΗ, τις αξίες της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου, αντιλαμβανόμαστε τις επιταγές των καιρών, προσαρμοζόμαστε και αναβαθμιζόμαστε με στόχο πάντοτε την κορυφή.