ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ο «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» έχει τις επαγγελματικές ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση), ώστε να εργάζεται και  να εκτελεί  αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή, την επισκευή ή τη συντήρηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Ο  απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας  είναι σε θέση να  εκτελεί  εργασίες  όπως:  εγκατάσταση  ηλεκτρικών  παροχών  διαφόρων  τύπων, σύνδεση ή αποσύνδεση συσκευών, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χρήση διαφόρων οργάνων και εργαλείων και μπορεί να εργαστεί:

 • Σε Βιομηχανίες Ενέργειας
 • Σε Βιομηχανίες και βιοτεχνίες όλων των ειδών
 • Σε Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Σε Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Σε Εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών,
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως :

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 “Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)” που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι
 • ΣΧΕΔΙΟ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ)
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι
 • ΣΧΕΔΙΟ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ)
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 11/01/2018
Διάρκεια 5 εξάμηνα
Μεγ. Αριθμός συμμετεχόντων -
Ωράριο -