ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Ο  απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας  μπορεί να εργαστεί:

σύμβουλος επιχειρήσεων ή ως στέλεχος σε:

  • Σε Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Σε Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
  • Σε Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
  • Σε Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
  • Σε Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
  • Σε Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Σε Οποιοδήποτε Διοικητικό Τμήμα επιχείρησης
  • Σε Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
  • Σε Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» των Ι.Ε.Κ.είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ),Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ

Δίκαιο Ι, ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ

Στατιστική Ι,ΙΙ

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ

Τεχνική Συναλλαγών

Marketing

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ

Δίκαιο Ι, ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ

Στατιστική Ι,ΙΙ

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φορολογική Πρακτική

Λογιστική Εταιριών

Φορολογική Λογιστική – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Λογιστική Κόστους

Δημόσιες Σχέσεις

Επεξεργασία Κειμένου (H/Y)

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)

Marketing Υπηρεσιών

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διοίκηση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διοίκηση Marketing

Λογιστικά Φύλλα (spread sheets – H/Y)

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οδηγός σπουδών

Πληροφορίες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 11/01/2018
Διάρκεια 4 εξάμηνα
Μεγ. Αριθμός συμμετεχόντων -
Ωράριο -